Năm 2013
Thí sinh dự thi: 11770
Thí sinh đỗ: 11475 97.49% đỗ
Năm 2012
Thí sinh dự thi: 12152
Thí sinh Đỗ : 12084 99.44% đỗ
Năm 2011
Thí sinh dự thi: 13591
Thí sinh Đỗ : 13480 99.18% đỗ
Năm 2010
Thí sinh dự thi: 13285
Thí sinh Đỗ : 12733 95.84% đỗ
Năm 2009
Thí sinh dự thi: 14442
Thí sinh Đỗ : 11283 78.13% đỗ
Năm 2008
Thí sinh dự thi: 21728
Thí sinh Đỗ : 12704 58.47% đỗ
Năm 2007
Thí sinh dự thi: 21834
Thí sinh Đỗ : 8667 39.69% đỗ
Năm 2006
Thí sinh dự thi: 13771
Thí sinh Đỗ : 13660 99.19% đỗ
Năm 2005
Thí sinh dự thi: 12628
Thí sinh Đỗ : 12158 96.28% đỗ
Năm 2004
Thí sinh dự thi: 11891
Thí sinh Đỗ : 11721 98.57% đỗ
Năm 2003
Thí sinh dự thi: 11702
Thí sinh Đỗ : 11071 94.61% đỗ
TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng
Thống kê chi tiết kết quả thi tuyển THPT
Tuyên Hóa năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 1469 Tổng số Thí sinh đỗ: 1434 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 3 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 135 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1296
97.62% đỗ
Tỉnh Khác năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 0 Tổng số Thí sinh đỗ: 0 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 0 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 0 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 0
% đỗ
Quảng Trạch năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 1163 Tổng số Thí sinh đỗ: 1137 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 6 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 88 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1043
97.76% đỗ
Quảng Ninh năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 1114 Tổng số Thí sinh đỗ: 1089 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 5 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 212 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 872
97.76% đỗ
Minh Hóa năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 477 Tổng số Thí sinh đỗ: 471 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 2 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 58 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 411
98.74% đỗ
Lệ Thủy năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 2211 Tổng số Thí sinh đỗ: 2120 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 35 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 512 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1573
95.88% đỗ
Đồng Hới năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 1747 Tổng số Thí sinh đỗ: 1707 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 101 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 364 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1242
97.71% đỗ
Bố Trạch năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 2236 Tổng số Thí sinh đỗ: 2173 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 10 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 177 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1986
97.18% đỗ
Ba Đồn năm 2013
Tổng số Thí sinh dự thi: 1353 Tổng số Thí sinh đỗ: 1344 Tổng số Thí sinh đạt loại Giỏi: 10 Tổng số Thí sinh đạt loại Khá: 200 Tổng số Thí sinh đạt loại Trung bình: 1134
99.33% đỗ